S.Daukanto a. 2-13, Vilnius * Į/k 191977131 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT567044060001463014


Draugija Pilis

Valdyba

Veikla:
      
* 1999-2003 m.
      
* 2005 m.
      
* 2006 m.
       * 2007 m.
      
* 2008 m.
       * 2009 m.
      
* 2010 m.
       * 2011 m.
Įstatai

Leidiniai

Kelionės

Naujienos

 

 


DRAUGIJOS „PILIS“ ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Draugija „Pilis“ (toliau „Asociacija“) – yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

2. Asociacijos teisinė forma – asociacija. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

3. Tikslus Asociacijos pavadinimas: Draugija „Pilis“.

4. Asociacijos buveinė yra S. Daukanto a. 2/10–13, Vilniuje.

5. Asociacija turi bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.

6. Asociacijos veiklos trukmė neterminuota.

7. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje.

8. Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

II. Asociacijos veiklos tikslai bei uždaviniai.

1. Asociacijos tikslas yra remti Lietuvos pilių, piliakalnių, kito architektūrinio bei gynybinio ir istorinio paveldo tyrimus, atkūrimą, tvarkymą bei garsinimą. Vykdydama savo veiklą asociacija bendradarbiauja su kitomis organizacijomis bei švietimo įstaigomis.

2. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus bei uždavinius, vykdo šią veiklą:
2.1. Knygų leidyba (22.11);
2.2. Laikraščių leidyba (22.12);
2.3. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (22.13);
2.4. Garso įrašų leidyba (22.14);
2.5. Kita leidyba (22.15);
2.6. Laikraščių spausdinimas (22.21);
2.7. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas (22.22);
2.8. Knygų įrišimas (22.23);
2.9. Parengiamoji spausdinimo veikla (22.24);
2.10. Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla (22.25);
2.11. Garso įrašų tiražavimas (22.31);
2.12. Vaizdo įrašų tiražavimas (22.32);
2.13. Kompiuterinių laikmenų tiražavimas (22.33);
2.14. Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (52.12);
2.15. Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba (52.24);
2.16. Gaiviųjų gėrimų mažmeninė prekyba (52.25.20);
2.17. Tekstilės mažmeninė prekyba (52.41);
2.18. Drabužių mažmeninė prekyba (52.42);
2.19. Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (52.47);
2.20. Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba (52.48.60);
2.21. Užsakomasis pardavimas paštu (52.61);
2.22. Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (52.62);
2.23. Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (52.63);
2.24. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (74.13);
2.25. Reklama (74.40);
2.26. Fotografavimo veikla (74.81);
2.27. Aukcionų rengėjų veikla (74.87.30);
2.28. Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba (92.11);
2.29. Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas (92.12);
2.30. Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas (92.31);
2.31. Meno įrenginių eksploatavimo veikla (92.32);
2.32. Bibliotekų ir archyvų veikla (92.51);
2.33. Muziejų veikla ir istorinių vietovių bei pastatų saugojimas (92.51);
2.34. Organizavimas renginių, diskusijų, konkursų ir ekskursijų;
2.35. Organizavimas savanoriškų darbų Vyriausybės nustatyta tvarka;
2.36. Vykdymas kitos veiklos siekiant Asociacijos tikslų.

3. Siekdama vykdyti savo veiklos tikslus, asociacija gali teikti ir taip pat gauti labdarą ir paramą.

4. Asociacija narių susirinkimo nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams.

III. Asociacijos veiklos ribojimai

1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).

2. Net ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:
1) neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
2) mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
4) suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
5) skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
6) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;
8) parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
9) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
10) vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
11) vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
12) ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

3. Šio straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose numatytas su nariu susijęs asmuo yra:
1) asociacijos nario – fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;
2) juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų asociacijos nario – juridinio asmens organe;
3) juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi asociacijos narys, šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.

IV. Asociacijos narių teisės ir pareigos.

1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

2. Asociacijos narys turi tokias teises:
1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4) bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
5) kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.

3. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.

4. Asociacijos narių skaičius neribojamas.

5. Asociacijos narys turi šias pareigas:

5.1. kasmet mokėti visuotiniame narių susirinkime nustatytą mokestį;
5.2. dalyvauti visuotiniame narių susirinkime;
5.3. vykdyti narių susirinkimų sprendimus ir laikytis šių įstatų;
5.4. pranešti valdybai raštu apie savo pasikeitusius adresą ir telefono numerį.

6. Narių įstojimo tvarka
6.1 Asmuo norintis tapti draugijos nariu pateikia savo duomenis ir pasirašo narių sąraše arba pateikia raštišką pareiškimą draugijos valdybai.
6.2 Asmuo įstodamas į draugiją sumoka nustatytą draugijos nario mokestį.

7. Narių išstojimo (pašalinimo) tvarka
7.1. Asociacijos narys gali bet kuriuo momentu išstoti iš Asociacijos narių, apie tai prieš 10 (dešimt) dienų raštu pranešęs Pirmininkui.
7.2. Narys, daugiau kaip 2 metus nevykdantis savo pareigų, nustatytų šio straipsnio 5 dalyje, gali būti pašalintas iš Asociacijos narių. Nario pašalinimo iniciatoriumi yra valdyba. Nutarimą dėl nario pašalinimo priima visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.

V. Asociacijos organai

1. Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir kolegialus priežiūros organas.

2. Visuotiniai narių susirinkimai ir kolegialių organų posėdžiai turi būti protokoluojami.

VI. Visuotinis narių susirinkimas

1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“) yra aukščiausias asociacijos organas. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi nariai. Narys, negalintis asmeniškai dalyvauti Susirinkime, gali raštu (laišku ir, esant būtinybei, faksu, elektroniniu paštu) įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Narys taip pat gali asmeniškai balsuoti laišku, faksu arba elektroniniu paštu. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos nariai, gali dalyvauti Susirinkime be balso teisės. Susirinkimas:
1) keičia asociacijos įstatus;
2) renka ir atšaukia valdybos narius;
3) renka ir atšaukia priežiūros komisijos narius;
4) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
5) tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
6) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

2. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme ir asociacijos įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

3. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

6. Visuotinį narių susirinkimą šaukia valdyba. Eilinis Susirinkimas turi būti sušauktas kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja bent trys nariai, priežiūros komisija arba valdyba. Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę valdyba privalo informuoti narius raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) dienų iki Susirinkimo.

7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Tais atvejais, kai renkami kolegialių organų nariai, sprendimai priimami asociacijos įstatų nustatyta tvarka VII skyriuje, 2 straipsnyje.

8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai nevėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų asociacijos valdyba turi sušaukti pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.

9. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.

VII. Valdyba ir jos kompetencija

1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) nariai. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

2. Valdybos narius 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi septynis balsus ir juos po vieną skiria kandidatams, kuriuos jis norėtų išrinkti į valdybą. Valdybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei yra daugiau kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių, negu laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas. Šiame balsavime kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus į valdybą neišrinktų narių skaičiui ir juos po vieną skiria kandidatams, kuriuos jis norėtų išrinkti į valdybą. Valdybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jeigu Asociacijos narys, esantis valdybos nariu, pašalinamas iš Asociacijos, jis turi būti atšaukiamas ir iš valdybos narių.

3. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Asociacijos valdybos pirmininką ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

4. Valdybos nariai renka Asociacijos valdybos pirmininką paprasta balsų dauguma.

5. Asociacijos valdybos pirmininkui ir nariams už veiklą neatlyginama.

6. Valdybos funkcijos:
6.1. valdyba veikia Asociacijos vardu ir turi teisę sudaryti sandorius;
6.2. nustatyti ir organizuoti Asociacijos veiklos strategiją ir programą;
6.3. nustatyti Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
6.4. valdyba priima į darbą ir atleidžia Asociacijos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
6.5. rinkti Asociacijos vyriausiąjį finansininką (buhalterį), nustatyti jo atlyginimą bei atšaukti jį iš pareigų;
6.6. priimti sprendimus Asociacijai tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu;
6.7. priimti sprendimus steigti Asociacijai filialus ir atstovybes, tvirtinti jų nuostatus bei nutraukti jų veiklą;
6.8. tvirtinti turtinių įnašų įvertinimą;
6.9. skirstyti Asociacijos lėšas;
6.10. tvirtinti Asociacijos įvaizdį formuojančius bei įtakojančius leidinius, gaminius, programas ir kitus kūrinius;
6.11. sudaryti metines finansines ataskaitas;
6.12. teikti priežiūros komisijai finansinės apskaitos dokumentus;
6.13. analizuoti Asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
6.14. teikti Susirinkimui tvirtinti Asociacijos veiklos metinį planą ir ataskaitą;
6.15. įgyvendinti Susirinkimų nutarimus;
6.16. šaukti Susirinkimus;
6.17. teikti informaciją ir dokumentus Susirinkimui bei nariams;
6.18. teikti Asociacijos dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registro tvarkytojui;
6.19. viešai skelbti teisės aktuose nustatytą informaciją;
6.20. spręsti kitus šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Valdyba kasmet iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti Susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
7.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
7.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
7.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
7.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
7.5. kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.

8. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius organizuoja Asociacijos valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Asociacijos valdybos pirmininko balsas.

9. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

10. Valdybos nariai atsako už savo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

11. Valdyba turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti valdybos pirmininką, narį arba trečią asmenį atlikti įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytus veiksmus.


VIII. Asociacijos pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų bei turto naudojimo tvarka

1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, teisėtai įgytas įstatuose nustatytai veiklai vykdyti. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo steigėjų turto.

2. Asociacijos pajamų šaltiniais gali būti:
2.1. narių įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;
2.2. rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas;
2.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
2.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
2.5. Asociacijai priklausančių įmonių ir įmonių, kurių nariu yra Asociacija, pelnas;
2.6. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš fondų, programų bei projektų;
2.7. kitos teisėtai įgytos pajamos.

3. Asociacijos lėšos naudojamos tik įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta.

5. Asociacija atsisako priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų grupė gali daryti įtaką Asociacijos veiklai savo ar kitų asmenų naudai.

6. Asociacijos rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik šiuose įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu Asociacija privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip Asociacija vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.

7. Asociacijos lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.

IX. Finansinė veiklos kontrolė

1. Finansiniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki kovo 31 d., Asociacija privalo atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka trijų narių priežiūros komisija. Priežiūros komisiją 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Priežiūros komisijos nariai gali būti Asociacijos nariai, bet ne Asociacijos valdybos pirmininkas, valdybos nariai ar Asociacijos darbuotojai.

2. Priežiūros komisija privalo:
2.1. tikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
2.2. narių susirinkimo ir valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimus;
2.3. artimiausiame Susirinkime ar valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimus bei patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

3. Primininkas ir valdyba privalo pateikti priežiūros komisijai jos reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

4. Už darbą priežiūros komisijai Asociacija atlyginimo nemoka.


X. Asociacijos filialai ir atstovybės

1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. Asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijų prievoles.

2. Sprendimą dėl filialo, taip pat atstovybės steigimo ar jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba.

3. Asociacijos filialai ar atstovybės veikia pagal valdybos patvirtintus atitinkamo Asociacijos padalino nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės norminiuose aktuose nustatytus reikalavimus.

4. Asociacijos filialo ar atstovybės veiklą organizuoja bei vykdo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui ar atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atitinkamą Asociacijos padalinį įregistravus. Filialo ar atstovybės vadovą skirti ir atšaukti turi teisę Asociacijos valdybos Pirmininkas.

5. Asociacijos filialų bei atstovybių skaičius neribojamas .


XI. Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ypatumai

1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2. Vienu metu asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

3. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

4. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

5. Be kitų Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, asociacijos likvidatorius privalo:
1) viešai paskelbti bent viename Lietuvos Respublikos dienraštyje apie asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti asociaciją bei savo duomenis;
2) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
3) perduoti likusį asociacijos turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
4) sudaryti asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
5) perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
6) pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus asociacijai išregistruoti.

XII. Asociacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

1. Asociacijos pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti nariai, siunčiami nariams šių įstatų VI straipsnio 6 dalyje nustatytu būdu.

2. Asociacijos pranešimai ir informacija apie Asociacijos reorganizavimą bei likvidavimą, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti kiti asmenys (nesantys Asociacijos nariai), siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

3. Pranešimai nariams bei kitiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Narys privalo iš anksto informuoti Asociaciją apie adreso pasikeitimą.

4. Jei nario adresas nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų arba jei dėl nuo Asociacijos nepriklausančių priežasčių pranešimo nariui negalima išsiųsti šiuose įstatuose nustatytu būdu, tai toks pranešimas, o taip pat visi kiti Asociacijos pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami, turi būti skelbiami valdybos nustatytose masinėse informavimo priemonėse.

5. Asociacijos viešieji pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos laikraščiuose arba tinklalapiuose.


XIII. Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka

Bet kuriam iš Asociacijos narių raštu pareikalavus, valdyba ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir/arba pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos Įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, Visuotinių narių susirinkimų sprendimų, valdybos sprendimų, Asociacijos narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būtų vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės norminius aktus, jeigu šiuose dokumentuose nėra Asociacijos komercinės (gamybinės) paslapties.

XIV. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

1. Asociacijos įstatai keičiami ir pildomi ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių arba valdybos iniciatyva.

2. Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo valdybos pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

4. Įstatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas._________________________
Danutė Ulvydienė
Draugijos „Pilis“ pirmininkė
2007 m. gegužės 3 d.

 © Draugija Pilis, 2008 m. sausio 13 d.